Algemene voorwaarden | Moderne Meesters Advocatuur B.V.

 

I Definities

Moderne Meesters Advocatuur B.V. (hierna "Moderne Meesters Advocatuur”, “kantoor” en “opdrachtnemer"): een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap.
Advocaat: een natuurlijk persoon die als advocaat is verbonden aan Moderne Meesters Advocatuur
Opdrachtgever: de contractspartij van Moderne Meesters advocatuur.

II Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van (vervolg)opdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die wordt gegeven aan Moderne Meesters Advocatuur of aan personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor of bij haar werkzaam zijn, tenzij voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht anders is overeengekomen.

III   Opdracht en uitvoering diensten

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat (lees: nadat) de opdracht door of namens Moderne Meesters Advocatuur is aanvaard. Moderne Meesters Advocatuur kan daarbij slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.
 2. In afwijking (lees: met uitsluiting) van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor, bij of ten behoeve van Moderne Meesters Advocatuur, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet als het nadrukkelijk de bedoeling is dat opdrachten door bepaalde personen zullen worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Moderne Meesters Advocatuur en staat het Moderne Meesters Advocatuur steeds vrij te bepalen door welke advocaat/advocaten de werkzaamheden (zullen) worden uitgevoerd.
 3. Zowel de opdrachtgever als Moderne Meesters Advocatuur kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
 4. Moderne Meesters Advocatuur of de behandelend advocaat heeft het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 5. Moderne Meesters Advocatuur kan besluit besluiten het dossier voor client digitaal te voeren.
 6. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken op verzoek worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier in overeenstemming met artikel 7:412 BW gedurende 5 jaar (na het afsluiten van de zaak) zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

IV   Aansprakelijkheid  (beperking en/of uitsluiting)

 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een (onomkeerbare) gedraging voordoet, die tot aansprakelijkheid van Moderne Meesters Advocatuur leidt of kan leiden, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Moderne Meesters Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van € 2.500,-.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Moderne Meesters Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van € 20.000,-. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 • Moderne Meesters Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden. Moderne Meesters Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt bij dezen, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden (mede namens de opdrachtgever) te aanvaarden.
 • De opdrachtgever vrijwaart Moderne Meesters Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Moderne Meesters Advocatuur.
 • Niet alleen Moderne Meesters Advocatuur maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor ex- medewerkers en hulppersonen, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien deze aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor hebben verlaten.
 • Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Moderne Meesters Advocatuur als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde recht.

V   Declaratie van honorarium en kosten

Tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Daarnaast zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en verschotten maandelijks, tussentijds en/of op basis van voorschotnota’s in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw en daar waar nodig zal voor particulieren getracht worden de bedragen inclusief btw te vermelden.

VI   Betaling

 • Het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en btw wordt periodiek bij de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen (vanaf de datum van declaratie).
 • Klachten over een declaratie c.q. de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Moderne Meesters Advocatuur. Indien niet binnen deze termijn een schriftelijke klacht door Moderne Meesters Advocatuur is ontvangen, wordt de declaratie c.q. worden de daarbij in rekening gebrachte werkzaamheden en/of kosten geacht te zijn aanvaard.
 • Bij overschrijding van de onder artikel VI lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente.
 • Indien Moderne Meesters Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties en tenminste € 500,-
 • Moderne Meesters Advocatuur is steeds gerechtigd voor (nog te) verrichte(n) werkzaamheden een voorschot te verlangen. De werkzaamheden kunnen opgeschort worden als de door Moderne Meesters Advocatuur gezonden declaraties niet (tijdig) zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 • In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten (zoals verschotten en eigen bijdragen) die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

VII  Bijzondere bepalingen 

 • Moderne Meesters Advocatuur is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Moderne Meesters Advocatuur een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever aanvaardt dat Moderne Meesters Advocatuur verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten en dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Moderne Meesters Advocatuur.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Moderne Meesters Advocatuur worden gewijzigd of aangevuld. Over dergelijke wijzigingen of aanvullingen worden cliënte bij nieuwe of vervolgopdrachten geïnformeerd.
 • Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, incl. alle declaratiegeschillen. worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
 • Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
 • Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
 • Op de rechtsverhouding tussen Moderne Meesters Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Moderne Meesters Advocatuur voortvloeien kunnen (na een bindend advies of arbitraal vonnis overeenkomstig de bijzondere bepalingen uit deze algemene voorwaarden) uitsluitend aan de (bevoegde) rechter te Utrecht worden voorgelegd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend in de Nederlandse taal verkrijgbaar. In geval er bij een vertaling sprake is van enig geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn.